Drobečková navigace

Úvod > Vázací řetězy a komponenty > Řetězové úvazky tř. G10 pewag > Uživatelské informace tř. G10

Uživatelské informace tř. G10

UŽIVATELSKÉ INFORMACE PRO POUŽITÍ, SKLADOVÁNÍ, ZKOUŠENÍ A ÚDRŽBU ŘETĚZŮ PEWAG 
  
Všeobecně 
  
Řetězy pewag mohou být využity v mnoha oblastech zdvihacích procesů vzhledem k jejich konstrukčním možnostem, zatížení a vázacím způsobům. Údaje uvedené pro jednotlivé konstrukce a odstupňování nosnosti v našem katalogu (dle jednotné metody) tyto okolnosti zohledňují. 
  
Vedle této metody je pro odstupňování nosnosti možné využít také alternativní postup. Pak je však řetěz určen pouze pro danou oblast použití a všechny podmínky použití musí být známé. Pro alternativní postupy se spojte s naším technickým servisem. Údaje uvedené v tomto přehledu pro alternativní postupy neplatí! 
  
Řetězy mohou být používány pouze zaškolenou osobou. Při řádném používání mají řetězy pewag vysokou životnost a jsou velmi bezpečné. Pouze řádným používáním lze zabránit škodám na majetku a ochránit zdraví osob. Předpokladem správného používání řetězů je prostudování a porozumění uživatelským informacím. samozřejmostí je také zodpovědná práce při zdvihacích procesech. 
  
Změna dodaného stavu 
 
Při sestavování řetězů pewag používejte výhradně dodávané originální díly (např. svorníky, pojistné kolíky, šrouby atd.). 
Forma řetězů nesmí být změněna - např. ohnutím, broušením, použitím jiných dílů, svařováním, vrtáním apod. Díly nesmí být zahřáté na teplotu vyšší než 400°C (Winner 400) resp. 200°C (Winner 200). Neodstraňujte žádné pojistné části, jako blokování, pojistné kolíky, pojistné západky aj. 
  
Povrchová úprava materiálu, jako je žárové zinkování a galvanické zinkování, nelze ne řetězy pewag použít. Louhování resp. moření patří také mezi nebezpečné procesy a je třeba je nejdříve zkonzultovat se společností pewag. 
  
Omezení při použití za vlivu nevhodného prostředí, resp. ohrožujících podmínek (viz Tabulka nosnosti) 
  
Vliv teploty

Snížení nosnosti vlivem vysoké teploty platí v případě, že řetěz nedosáhl zpět klidové teploty. Řetězy nesmí být použity mimo uvedený teplotní rozsah. V opačném případě je nutné uvést řetěz mimo provoz. 

Působení kyselin, louhu a chemikálií

Nepoužívejte řetězy pewag v kyselinách nebo louhu a ani je nevystavujte jejich výparům. POZOR! při některých výrobních procesech se uvolňují kyseliny resp. jejich výpary. 
Řetězy pewag lze ve vysoce koncentrovaných chemikáliích ve spojení s vysokými teplotami použít pouze při výslovném souhlasu firmy pewag. 

Ohrožující podmínky

Označení stupňů nosnosti uvedených v tomto katalogu vychází z předpokladu, že řetězy nejsou používány ve zvláště nebezpečných podmínkách. Tím je myšleno např. zvedání osob a potenciálně ohrožujících nákladů jako jsou tekuté kovy, leptavé látky nebo jaderný materiál. V těchto případech je nutné stupeň ohrožení odhadnout znalcem a nosnost přiměřeně upravit.

Ověření

Před prvním použitím řetězu se přesvědčte zda:

 • řetěz přesně odpovídá objednávce
 • se v zásilce nachází kontrolní list resp. podnikové osvědčení
 • charakteristické údaje a nosnosti uvedené na řetězu souhlasí s údaji v kontrolním listu resp. podnikovém osvědčení 
 • veškeré údaje o řetězu byly zavedeny do databáze řetězů
 • je přiložen správný návod k použití a byl personálem přečten a vzat na zřetel

Před každým použitím zkontrolujte řetěz, zda nevykazuje zjevné známky poškození nebo opotřebení. Při sebemenší nejistotě resp. při objevení poškození uveďte řetěz mimo provoz a nechte jej překontrolovat odborníkem. 
  
Prohlídku odborníkem provádějte dle předpisů - minimálně však jedenkrát ročně. V závislosti na použití mohou být prohlídky prováděny častěji, např. při častém plném zatížení řetězu. 
Při zvláštních událostech vedoucích k ovlivnění stavu řetězu, doporučujeme přizvat specialistu na odbornou prohlídku (např. nekontrolovatelné působení tepla). 
Minimálně každé 2 roky je nutné podstoupit zkoušku zatížení s 1,5násobkem zatížení nosnosti s následnou optickou kontrolou nebo jinou kontrolou trhlin. 

Kritéria optické kontroly

 • zlomení některé z částí
 • chybějící nebo nečitelné označení řetězu, tzn. údaje o identitě nebo nosnosti, deformace visacích částí, částí řetězu nebo řetězu samotného
 • tažnost řetězu - řetěz nesmí být používán v případě, že


 • opotřebení, které je určováno z průměrné hodnoty dvou na sebe pravoúhle prováděných měření průměru d1 a d2. Řetěz nesmí být používán v případě, že:

 

 

 • řetězy, vruby, rýhy, trhlinky, nadměrná koroze, zbarvení vlivem tepla, známky dodatečného svařování, zohýbané nebo překroucené díly nebo jiné závady
 • rýhy: řetězy s příčnými rýhami viditelné pouhým okem jsou použitelné
 • chyby resp. nefunkční pojistky, ale také známky rozšíření háků, tzn. znatelné rozšíření otvoru nebo jiných forem deformace.
  Rozšíření otvoru nesmí překročit 10% jmenovité hodnoty.

Uvedení do provozu 
Uvedení do provozu řetězů pewag smí být provedeno pouze odborným personálem. 
  
Dokumentace 
Zaznamenání kontrol, zvláště pak jejich výsledků, včetně uvedení do provozu, je nutné mít v evidenci po celou dobu používání řetězu. 
  
Skladování 
Řetězy pewag by měly být očištěny, osušeny a chráněny proti korozi, např. lehce naolejovány. 
  
Maximální povolení změny rozměrů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ ŘETĚZŮ 
  
Úhel sklonu

Typ řetězu a závěsných bodů volte tak, aby úhel sklonu všech pramenů řetězů ležel v oblasti údajů užitečného zatížení kladky. Přednostně by měly být všechny úhly sklonu stejné. Vyvarujte se sklonu menšímu než 15° z důvodu rizika nestabilního zatížení. Řetězy nesmí být nikdy používány při úhlu přes 60°.

Zatížení hran - ochrana zatížení resp. řetězu

Maximální nosnost řetězu pewag byla určena na základě namáhání jednotlivých pramenů řetězu v přímém tahu, tzn., že nebyly vedeny přes hrany. Při zatížení hran je třeba použít ochrany k zamezení poškození (správné a špatné použití na obrázku).

Jsou-li řetězy vedeny bez potřebné ochrany přes hrany, dochází k redukci jejich nosnosti. Odpovídající faktory zatížení viz Tabulka nosnosti.

Rázy

Maximální nosnost řetězů pewag byla zjišťována na základě toho, že namáhání jednotlivých pramenů řetězu probíhalo bez rázů. Při možném vzniku rázu je třeba zohlednit faktory zatížení (zobrazeny v Tabulce nosnosti). 
  
Přitom platí následující:

 • lehké rázy: vznikají např. zrychlením při zdvihu či klesání
 • střední rázy: vznikají např. sklouznutím řetězu při jeho přizpůsobení se na formu zatížení
 • silné rázy: vznikají např. prudkým působením zatížení na nezatížený řetěz

Symetrie zatížení

Nosnost řetězů pewag byla stanovena na základě symetrického působení na jednotlivé prameny řetězu. Při zvedání zátěže se tvoří stejné úhly sklonu a jednotlivé prameny řetězu jsou symetricky seřazeny.

Zatížení je symetrické také v případě, jsou-li splněny následující podmínky:

 • zatížení je menší než 80% označené nosnosti (WLL) a
 • úhly sklonu všech pramenů nejsou menší než 15° a
 • úhly sklonu všech pramenů se rovnají resp. se od sebe liší o max. 15° a
 • v případě 3- a 4pramenných řetězů se sobě rovnají odpovídající úhly
 • v rovině řetězu neliší více než o 15° 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě, že nejsou splněny všechny uvedené parametry, jedná se o nesymetrické zatížení a je třeba odstupňování zvedacího postupu konzultovat s odborníkem. V nouzovém případě počítejte pouze s jedním. Odpovídající informace najdete v Tabulce nosnosti.

Ostatní použití řetězů pewag

Řetězy popužívejte pouze pro uvedené způsoby použití. V případech, při kterých nejsou použity všechny jednotlivé prameny současně nebo při nichž musí být použito více řetězů současně, zohledněte nosnosti z odpovídající tabulky. Ve výjimečných případech resp. alternativně platí nosnosti datových visaček dle následující tabulky:

Jednotlivé prameny, které nejsou používány, zavěste na zavěšovací článek. Zamezíte tím případnému ohrožení volným kmitáním nebo nechtěnému zaháknutí. 
Při současném použití více řetězů je třeba zjistit, zda jejich závěsná oka mají dostatek místa v háku, a zda během zvedacího procesu nedojde k jejich vyháknutí. Úhel sklonu nad 45° nesmí být překročen. Současně lze použít pouze řetězy stejné jmenovité síly a jakosti.

 

Menu

Rychlý kontakt

Techlan Chudoba s.r.o.
mob.: 734 447 388
tel.: 585 751 940
techlan@techlan.cz

Dolní novosadská 257/69
Olomouc
779 00

Fulltextové vyhledávání

Žádné aktuality nejsou k dispozici.