Drobečková navigace

Úvod > Zvedací a upínací magnety > Magnetické upínání obroubků úvod

Magnetické upínání obroubků úvod

Magnetické upínání obrobku

 

Když hovoříme o magnetických upínačích, domníváme se, že jste dobře obeznámeni s jevem magnetického upínání a že jste si vědomi argumentů ve prospěch magnetického upínání nad jinými upínacími prostředky. 
 
 
 
 
Základní pravidla jak dosáhnout nejlepší možnou magnetickou upínací sílu

Magnet nebo magnetický systém produkuje velký počet siločar. Tyto siločáry tvoří takzvané magnetické pole. Siločáry protékají od severního pólu k jižnímu pólu a obrobek, který je nedílnou součástí magnetického okruhu, musí přemostit vzdálenost mezi severním a jižním pólem. Čím více siločar je v obrobku, tím více je upínací síly. Abychom získali maximální množství siločar, které mají protékat přes obrobek, měli bychom mít nějaké znalosti o způsobu, jakým působí magnetické siločáry.

Zákony, sledované magnetickými siločárami

1. Magnetické siločáry putují od severního pólu k jižnímu pólu.

2. Pro magnetické siločáry není žádný izolátor, procházejí všemi materiály.

3. Magnetické siločáry procházejí snadno přes feromagnetické materiály a s obtížemi
vzduchem.

4. Magnetické siločáry se nikdy nekříží.

Každá magnetická siločára vždy tvoří uzavřenou smyčku, t.j. nemá žádný začátek a žádný konec.

Upínací síla Fv, když pracujete s magnetickými upínači, jste, kluzná síla Fh závislí na odporu vůči klouzání (kluzné síle).(Vodorovná) kluzná síla je funkcí svislé upínací (tažné) síly, poněvadž závisí na tření mezi obrobkem a povrchem upínače. Je to vyjádřeno ve vzorci Fh = Fv x f, kde f je koeficient tření. Ocel má vůči oceli koeficient tření přibližně 0,2. Když to použijeme do vzorce, vidíte, že kluzná síla je pouze pětinou tažné (upínací)síly!  
 
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MAGNETICKOU UPÍNACÍ SÍLU 
 
 1. Druh materiálu

Oceli s nízkým obsahem uhlíku jako je C15 a C22 vedou tok magnetických siločar velmi snadno. Slitinové materiály však obsahují nemagnetické prvky, které zabraňují toku magnetických siločar. Litina rovněž redukuje tok magnetických siločar, což má za následek sílu přitažení téměř 45 % síly přitažení oceli s nízkým obsahem uhlíku.
2. Tloušťka materiálu

Velmi důležitým faktorem je to, že tenký materiál může omezit celkový počet siločar protékajících od severního pólu k jižnímu pólu. To je obzvláště případ, když je tloušťka materiálu méně než je šířka ocelového pólu magnetu. Ne všechny siločáry, které jsou k dispozici, mohou protékat obrobkem a nadbytečné siločáry budou sledovat dráhu mimo materiál a nebudou přispívat k magnetické upínací síle.

3. Vzduchová mezera

Pokud máte na paměti pravidlo 3, magnetické siločáry stěží protékají vzduchem Jakmile obrobek nemá žádný přímý kontakt s póly magnetu, t. j. mezi magnetem a obrobkem existuje určitá nemagnetická mezera, počet siločar je omezen a upínací síla bude v závislosti na tom redukována. Papír, nečistota, rez, barva a okuje působí jako vzduchová mezera.

4. Kontaktní plocha

Za účelem dosažení maximální tažné síly magnetu by měl obrobek pokrývat co možná nejvíce severních a jižních pólů. Jestliže obrobek není dostatečně velký, aby KOMPLETNĚ POKRYL SEVERNÍ A JIŽNÍ PÓL, je třeba pokusit se, aby obrobek pokryl stejné části každého pólu. Tak se dosáhne maximální upínací síla. Další magnetické součásti mohou pomoci kompletně uzavřít okruh mezi severním a jižním pólem. Když obrobek pokrývá pouze jeden pól, spoléháte se vlastně na vzduch, který má přenášet siločáry k druhému pólu.

5. Teplota

Permanentní magnety mají takzvaný negativní teplotní koeficient. To znamená, že jejich kapacita je při vyšších teplotách snížena. Při 50° C je možno očekávat snížení upínací síly o přibližně 10 %.  
 
RŮZNÉ TYPY MAGNETŮ

V závislosti na typu magnetického upínače může magnetický upínač obsahovat ocelové magnety (Alnico, Ticonal), ferritové magnety (FXD) nebo neodymové magnety (NdFeB).

Níže jsou uvedeny určité charakteristické vlastnosti těchto magnetů. čemu bych měli věnovat obzvláště pozornost, je teplotní koeficient, o kterém se zmiňujeme ve výše uvedeném bodě 5.

Pokud jednáme s kritickými případy použití, je třeba věnovat obzvláště velkou pozornost výše uvedeným Pozorováním. Za normálních okolností mají magnetické upínače plnou upínací sílu a mohou překonat nepravidelné plochy nebo upínat nástrojovou ocel. V případě, že budete mít potíže při upínání určitých komponentů, kontaktujte prosím specialistu od společnosti Walker Magnetics ohledně odborné rady.  
 
MAGNETICKÉ UPÍNAČE PRO POUŽITÍ PŘI BROUŠENÍ 
 
 Obzvláště, když provádíte broušení, je ve všeobecném smyslu slova přesnost nejdůležitějším faktorem, zatímco upínací síla přichází v pořadí jako druhá. V některých případech se však upínací síla může stát velmi důležitá. WALKER MAGNETICS  může navrhnout správný typ upínače pro každý případ.
Jak je uvedeno v úvodu, WALKER MAGNETICS  nabízí tři technologie, z nichž každá má své typické charakteristické znaky a tím tedy určuje více nebo méně své použití. 
 
 1. Permanentní magnetické upínače

Tyto typy upínačů používají pro zajištění upínací síly permanentní magnety a jsou proto nezávislé na vnějším zdroji energie. Pomocí mechanického zařízení se může magnetická síla „zapínat“ nebo „zapojit“ a „vypínat“ nebo „odpojit“.

Tato mechanická operace se může považovat za nevýhodu, poněvadž velké upínače nebo velké plochy vyžadují různé ovládací rukojeti. Toto je důvodem, že velikost permanentních upínačů je omezena na rozměry 600 x 300 mm. Když zacházíme s většími velikostmi, stane se pro nás mnohem zajímavější elektricky ovládané upínač.

Pro využití upínačů při broušení nabízí WALKER MAGNETICS  2 typy čtyřhranných permanentních magnetických upínačů:

·    MICROPITCH - NEOMICRO s velmi hustým příčným pólováním 1,4 mm z oceli a 0,5 mm z mosazi. Tento upínač je obzvláště vhodný pro velmi tenké (0,5 mm) a malé dílce a setkává se s mnohým oceněním v elektronickém průmyslu a v průmyslu jemné mechaniky.         

·    NEOFINE s hrubým příčným pólováním 7 mm z oceli a 2 mm z mosazi. Díky této velké rozteči pólů nabízí upínač NEOFINE velmi dobrou upínací sílu na střeně velkých a velkých obrobcích jako jsou obrobky s rozměry 50x20x10 mm a větší.

Oba upínače obsahují takzvané neodymové magnety, Tento typ magnetů  má velmi vysokou produkci energie, tedy si vyžaduje velmi malý prostor ve srovnání s jinými typy magnetů. To nám umožňuje vybavit tyto upínače velmi silným mechanismem pro zapínání a vypínání, nabízející mnohaletou neporuchovou funkčnost. Je možno získat proměnlivou upínací sílu, a to tím, že částečně posuneme ovládací rukojeť po jejím oblouku.

Pro operace úhlového broušení nabízí WALKER MAGNETICS  sinusové stoly s magnetickým upínačem typu MICROPITCH. Tyto sinusové stoly se dodávají ve třech verzích:

- jednoduché, naklápěcí přes dlouhou stranu (krátký zdvih)

- jednoduché, naklápěcí přes krátkou stranu (dlouhý zdvih)

- křížové

Co se týče kruhových upínačů, výběr je opět ze 3 typů. Nicméně, volba je zcela zřejmá, poněvadž každý typ nabízí velmi specifické vlastnosti. 
 
 - FERROSTAR – NEOSTAR s radiálními póly

Uspořádání radiálních pólů je výslovně vhodná pro upínání kroužků a zajišťuje stejnoměrné upnutí po celém průměru kruhu. Umožňuje rovněž otvor ve středu, který může sloužit jako přívod chladící kapaliny nebo prostor pro nástroj. Je možné dodat speciální provedení s T-drážkami nebo s drážkami tvaru V pro umístění pólových nástavců. Může se dosahovat proměnlivé upínací síly a to tím, že se posouvá ovládací klíč o méně než 180 stupňů. Toto je obzvláště užitečné, když se součást středí.

·      NEOGRIP s hustými paralelními póly

Tento model se dodává pouze s průměrem 100 mm a 130 mm a je speciálně konstruován pro  upínání tenkých (od 1 mm) nebo malých součástí, jako jsou součásti s rozměry 10x10x3 mm nebo větší.  

 ·      FERROMAX s paralelními póly

Pólová rozteč se mění s průměrem upínače. Upínač FERROMAX nabízí velmi dobrou upínací sílu na dílcích kotoučového typu a je rovněž vhodný pro použití na soustruzích. Střed krycí desky se může použít při vrtání vodícího otvoru nebo otvoru se závitem pro upnutí středících zařízení. Další podrobnosti viz prospekt.

Všechny kruhové upínače se mají namontovat na stroj pomocí speciální příruby s otvory pro šroub a středícího výstupku. Roztečná kružnice otvorů pro šrouby jakož i průměr a výška výstupku je uvedena v prospektech.

2. Elektromagnetické upínače

Proti permanentním magnetickým upínačům závisí elektromagnetické upínače na vnějším zdroji energie pro magnetickou sílu. Jakmile je proud vypnut, magnetické pole se rychle rozpadá a s ním dochází i k zániku magnetické síly.

Když bereme v úvahu výše uvedenou vlastnost, elektromagnetický upínač nemůže být považován za absolutně bezpečné zařízení, poněvadž teplo vytvářené cívkou způsobuje určitý nárůst teploty upínače, a tedy narušuje přesnost, pokud upínač nedosáhl svoji pracovní teplotu.
 
 
 Výrobní program společnosti WALKER MAGNETICS  obsahuje v zásadě 4 čtyřhranných typů elektromagnetických upínačů:

EMU
Tento upínač má nízký profil a příčné průchozí husté pólování 4 mm oceli a 1 mm mosazi, což nabízí dobrou upínací sílu v případě tenkých a malých obrobků. EMU je univerzální upínač, umožňující upnutí široké řady velikostí obrobků.

ELMAX
elektromagnetický upínač se střídavým pólováním s pólovou roztečí 14 - 25 mm je vhodný pro upínání na vertikálních bruskách

BJP
elektromagnetický upínač s průběžným pólováním pro upínání středně velkých a větších obrobků, pólová rozteč 5 a 7 mm

UNIGRIP  
 
WALKER MAGNETICS  může nabídnout tři kruhové verze:

BC upínač se soustřednou mezerou pro všeobecné použití. Tento upínač upíná součásti středních a velkých velikostí, ať již samostatně nebo seskupených dohromady směrem od středu.

ERP s jemnými paralelními póly. Tento upínač má stejné vlastnosti jako EMU
a je speciálně vhodný pro upínání malých a tenkých součástí pro sériovou výrobu.

ERC s radiálními póly pro upínání samostatných součástí kruhových tvarů. Krycí
deska může být opatřena T-drážkami nebo drážkami ve tvaru V pro umístění
pólových nástavců, za účelem zvednutí součásti nad povrch upínače a umožnění
prostoru pro nástroj.

Přívod proudu ke kruhovému elektromagnetickému upínači se provádí pomocí sběracích kroužků a uhlíkových kartáčů. Aby bylo možno určit správný druh uspořádání sběracích kroužků, musíme být informováni o upínací desce stroje a vřetenu upínací desky.
 
 
 
 Elektromagnetické upínače obvykle pracují na 110 VDC. Řídící jednotky, které jsou k dispozici, nabízejí proměnlivou upínací sílu a automatické odmagnetizování. Další informace jsou v našem prospektu DUE - GUE.

3. Elektropermanentní magnetické upínače

Tyto typy upínačů jsou relativně mladé ve srovnání s elektromagnetickými upínači (od roku 1896) a permanentními magnetickými upínači (od roku 1936).

Elektropermanentní systém byl vynalezen na konci padesátých let a na trh byl uveden okolo roku 1963.

Především: Elektropermanentní magnetické upínače jsou permanentní upínače ! Magnetická síla je nezávislá na vnějším zdroji energie. Vyžaduje se jeden nebo více elektrických impulsů pro zapínání a vypínání magnetické energie. Jakmile je jednou upínač zmagnetizován, řídící jednotka se může odpojit a upínač zůstane zmagnetizovaný po neomezené časové období.

Elektropermanentní upínač nemá žádné pohyblivé části a může se považovat za celistvý kus.

Výhody tohoto systému jsou:

·    VELMI VYSOKÁ PŘESNOST  (není zde žádný nárůst teploty, žádné pohyblivé části)

·    ABSOLUTNÍ BEZPEČNOST  (permanentní magnetický systém)

WALKER MAGNETICS  opět nabízí 2 obdélníkové a 3 kruhové modely elektropermanentních upínačů.

Obdélníkové verze:

EPU Tento upínač má příčné průběžné husté pólování 4 mm oceli a 1 mm mosazi. EPU umožňuje přesný cyklus odmagnetování, který umožňuje bez jakýchkoliv problémů odepnout z upínače i velmi tvrdé magnetické materiály, jako je rychlořezná ocel.

Upínač EPU je ovládán naší řídící jednotkou GUP, nabízející proměnlivou upínací sílu. Typ řízení je určen wattovým výkonem upínače, který je uveden v prospektu.

EPEGRIP TURBO Díky vzdálenosti pólů a díky skutečnosti, že tyto upínače nemívají tradiční krycí pólovou desku, nabízejí velmi dobrou upínací sílu na obrobcích střední velikosti a na velkých obrobcích. Minimální velikost obrobku je přibližně 40x20x10 mm.
 
 
 Tyto modely jsou ovládány naší napájecí řídící jednotkou BUR, která nabízí proměnlivou upínací sílu a automatické odmagnetizování pouze v několika málo vteřinách.

WALKER MAGNETICS  může nabídnout 3 kruhové verze:

EP.BC je upínač se soustřednou mezerou pro všeobecné použití. Tento upínač upíná součásti středních a velkých velikostí, ať již samostatně nebo seskupených dohromady směrem od středu.

EP.ERP s jemnými paralelními póly. Tento upínač je speciálně vhodný pro upínání malých a tenkých součástí pro hromadnou výrobu.

EP.ERC s radiálními póly pro upínání samostatných součástí kruhových tvarů. Krycí deska může být opatřena T-drážkami nebo drážkami ve tvaru V pro umístění pólových nástavců, za účelem zvednutí součásti nad povrch upínače a umožnění prostoru pro nástroj.

Přívod proudu ke kruhovému magnetickému upínači se provádí pomocí sběracích kroužků a uhlíkových kartáčů. Aby bylo možno určit správný druh uspořádání sběracích kroužků, musíme být informováni o upínací desce stroje a vřetenu upínací desky.

Poznámka:
Na rozdíl od elektromagnetických upínačů potřebují eletropermanentní upínače ovládací jednotky pro zapínání a vypínání magnetické síly. Nikdy si proto neobjednávejte elektropermanentní upínač bez ovládací jednotky.
 

Speciální magnetické upínače

Kromě obvyklých čtyřhranných a kruhových magnetických upínačů vyrábí WALKER MAGNETICS  rovněž speciální verze, jako jsou:

Otočné (výkyvné) permanentní nebo elektromagnetické upínače pro broušení nožů nebo pro jiné speciální použití při broušení.

Elektromagnetické nebo elektropermanentní magnetické „prstencové“ upínače.

Pevné cívkové upínače pro kruhové brusky, obzvláště pro průmysl výroby ložisek.

Obdélníkové a kruhové upínače pro speciální účely se speciálním pólováním.

Pro speciální případy použití konsultujte specialistu společnosti WALKER MAGNETICS , který s Vámi rád projde podrobnosti daného použití a navrhne nejlepší řešení. 
 
 Magnetické pomocné nástroje a příslušenství

Lamelové bloky a desky

Za účelem rozšíření upínacích možností magnetických upínačů je možno použít takzvané lamelové bloky. Tyto bloky se dodávají v různých tvarech a velikostech a mohou být dokonce obrobené samotným zákazníkem, aby vyhovovaly určitému obrobku.

Vrstvená deska může sloužit rovněž jako pomocná krycí deska, aby tak chránila původní krycí desku upínače, nebo se může použít jako způsob systému pro výměnu palet.

Je třeba brát v úvahu, že lamelové bloky a desky snižují upínací sílu upínače. Toto snížení závisí na tloušťce bloku a na typu upínače 
 
 Magnetické V-bloky

Tyto samostatně zapínatelné permanentní magnetické bloky se mohou používat pro operace broušení a měření. Tři magnetické plochy nabízí různé možnosti upnutí. Tyto bloky se dodávají také ve dvojicích, přesně paralelně vybroušené, aby sloužily jako podpora dlouhých obrobků.

Odmagnetovací zařízení

Odmagnetovací zařízení odstraňují zbytkový magnetismus z nástrojů nebo obrobků. Nástroje se často zmagnetizují a přitahují malé železné částečky. Obzvláště měřící nástroje tímto velmi trpí, poněvadž to narušuje jejich přesnost. Řešením je stolní Odmagnetovací zařízení řady:

 DM 3
 DM 4
 DM 5
 HD 1, 2

Jestliže obrobky nejsou dostatečně odmagnetizovány upínačem, nebo nemohou být odmagnetizovány v případě permanentního magnetického upínače, může přinést řešení deskové Odmagnetovací zařízení nebo Odmagnetovací tunel. V situaci kdy dílec je příliš velký a není s ním možno manipulovat nabízí se možnost použití tzv. ručního odmagnetovače řady HD.

Obzvláště pro průmysl výroby ložisek nabízí společnost WALKER MAGNETICS  speciální Odmagnetovací jednotky pro odstranění zbytkového magnetismu do velmi vysokého stupně.
 
 
 Magnetické upínače pro použití při frézování

·     zrychlete vaše frézovací, vyvrtávací a vrtací operace

·     zlepšete přesnost a dokončení

·     ušetřete čas a peníze

JAK ?
Použitím MAGNETICKÝCH UPÍNAČů WALKER MAGNETICS !

Magnetický upínač zajišťuje podporu po celé délce obrobku a vynikající základní rovinu. V mnoha případech je možno vypustit následné broušení nebo se toto broušení může redukovat nejméně o 50 %.

Mnoho spokojených zákazníků po celém světě objevilo tyto výhody.

WALKER MAGNETICS  nabízí 4 typy upínačů, každý z nich pokrývá určitou oblast použití, ale každý z nich je speciálně konstruován pro operace s úběrem třísek, což znamená:

- žádné zmagnetizování nástrojů díky řízenému stále výkonnému magnetickému poli

- absolutní bezpečnost, poněvadž magnetická síla je nezávislá na vnějším zdroji energie

- robustní konstrukci, která odolává i tomu nejobtížnějšímu obrábění

1.  Typ NEOMILL, ručně ovládaný permanentní magnetický upínač s těsnou vzdáleností pólů 15 mm. Tento upínač je obzvláště vhodný pro upínání malých a tenkých obrobků, což je často problém provést pomocí mechanických prostředků. Upínač NEOMILL je ideálním doplňkovým nástrojem pro konvenční frézky až do 600 x 300 mm.

2.  Typ POWERMILL, elektricky ovládaný permanentní magnetický (elektropermanentní) upínač se vzdáleností pólů 37 mm. Má velmi vysoce výkonné magnetické pole a tento upínač je mimořádně vhodný pro výkonné obrábění s hloubkou řezu až do 10 mm a vyhovuje velkým frézkám do jakékoliv velikosti.

3.  Typ TURBOMILL, opět elektropermanentní upínač, ale s 40 mm širokými příčnými póly, obzvláště konstruovaný pro použití pólových nástavců. Obrobek se tedy může zdvihnout nad povrch upínače, aby byl zajištěn přístup k 5 stranám, a současně se snižuje počet seřizovacích operací. Tento upínač má ještě výkonnější magnetické pole než upínač POWERMILLa proto je výslovně vhodný pro výkonné obrábění s hloubkou řezu až do 12 mm.

Oba elektropermanentní upínače se dodávají se speciální řídící jednotkou se stanicí dálkového ovládání.

Následující strany Vám poskytnou více podrobností o každém typu upínačedla, což Vám umožní zvolit si správný typ upínače pro určitý případ použití. Dále zde naleznete doporučení ohledně použití, pokyny pro upínání, abyste tak mohli získat maximální výkon Vašeho magnetického nástroje.

Upínače WALKER MAGNETICS  NEOMILL / FERROMAX

Upínače NEOMILL / FERROMAX jsou permanentní magnetické upínače. To znamená, že magnetická energie se vytváří permanentními magnety uvnitř tělesa upínače a že magnetická síla se může mechanicky zapínat a vypínat ručním ovládáním.

Tyto upínače jsou nezávislé na vnějším zdroji energie. To je obzvláště důležité v případě použití při frézovacích operacích, poněvadž to zajišťuje maximální bezpečnost. Magnetický materiál zaručuje, že bude poskytovat stejnou magnetickou sílu po celou dobu své životnosti (za předpokladu normálních okolností).

Na prospektu si můžete povšimnout, že větší upínače si vyžadují pro své ovládání více rukojetí. Pokud se toto považuje za handicap, měli byste si vybrat upínač s elektrickým uváděním v činnost (jako jsou elektropermanentní upínače).

Pólová rozteč a dělení pólů

Tyto upínače se dodávají s těsnou vzdáleností pólů pouze 13 mm. Dělení pólů je 8 mm oceli a 5 mm mosazi. Upínače širší než 300 mm mají místo příčných pólů podélné póly (FERROMAX). Mohou se namontovat vedle sebe, aby tak vytvořily velký upínací povrch bez ztráty magnetické oblasti. Dodávají se s nástrčným šestihranným klíčem.

Těsná pólová rozteč umožňuje účinné upínání velmi malých součástí. Nejmenší součást může mít délku 21 mm a průřez 8 mm (za předpokladu pokrytí nejméně jednoho severního a jednoho jižního pólu). Toto je jedinečný rys tohoto upínače, kterému se nemůže rovnat žádný jiný upínač pro frézovací operace!

Magnetické pole

Magnetické pole upínačů NEOMILL / FERROMAX je velmi nízké, t. j. přibližně 10 mm nad povrchem upínače. Díky úzkým pólům je magnetické pole perfektně ovládáno a je koncentrováno nad povrchem upínače, takže obrobky, které mají tloušťku 6 mm, mohou kompletně absorbovat magnetické siločáry. V důsledku toho upínače NEOMILL / FERROMAX umožňují frézovací operace velmi blízko k povrchu upínače, aniž by zde bylo nějaké riziko zmagnetizování řezného nástroje. Například z obrobků je možno odfrézovat tloušťku 2 - 3 mm bez jakéhokoliv problému s přilnavostí třísek k povrchu obrobku nebo k řeznému nástroji.

Magnetická síla

Je třeba být opatrným, pokud se udávají magnetické síly, poněvadž to závisí na mnoha faktorech, jak si můžete přečíst v této kapitole. Nicméně, abychom Vám poskytli určitou představu, maximální upínací síla, kterou je možno dosáhnout pomocí upínače NEOMILL / FERROMAX je 15 daN/cm3. Mějte na paměti, že pro nízké magnetické pole klesá rychle magnetické přitažení s tím, jak se zvyšuje vzduchová mezera.

Použití

Pokud se podíváme na charakteristické vlastnosti zobrazené ve výše uvedených odstavcích, upínače NEOMILL / FERROMAX jsou nejvhodnější pro konvenční frézky. Nabízejí vynikající upínací sílu, když je dobrá kvalita povrchu obrobků. Nemohou být předstiženy, když dojde k jemným frézovacím operacím, jako je frézování hlubokých zářezů, ale jsou rovněž schopné upínat dílce během hrubování s hloubkou řezu až do 6 nebo 7 mm. Poněvadž nepotřebují žádný zdroj energie, mohou se používat jako svěrák, t. j. mohou se umístit na stroj nebo demontovat ze stroje během méně než několika minut.

Viz další strany ohledně pokynů pro práci s upínači NEOMILL.
 
 
 Instrukce pro použití permanentních magnetických upínačů NEOMILL pro frézování

1. Pokud tak již není učiněno, proveďte důkladné narážky vzadu a na konci pomocí zářezů, aby tak bylo umožněno seřizování do výšky, když upínáte vysoké dílce. Zajistěte podložku mezi zadním příčným vedením a hranou upínače, abyste tak zabránili zkratování magnetického pole.

2. Odstraňte všechny otřepy a malé vypukliny, které zabraňují obrobku, aby měl plný kontakt s povrchem magnetického upínače.

3. Když obrobek není rovný nebo je házivý, použijte podložky, abyste zabránili obrobku v kývání. Tyto podložky by měly být z oceli, aby umožnili magnetickým siločárám přejít na obrobek.

4. Když upínáte malé obrobky, vyhýbejte se slabším oblastem upínače, které jsou obvykle umístěny nad hnací hřídelí, podél dlouhých stran (zóna široká asi 10 mm) a u krátkých stran.

5. Vždy umístěte obrobky proti narážkám vzadu a na konci ve směru obráběcích sil, abyste tak zvýšili odpor vůči klouzání. Pro vysoké obrobky je třeba seřídit narážky nejméně na polovinu výšky obrobku a použít podpůrný nástavec, když je potřeba.

6. Malé kusy (méně než 100 cm2) se nejlépe podepírají pomocí extra podložek. Mějte však na paměti, že nesmíte odvádět příliš mnoho toku od obrobků. Použijte tenké podložky.

7. Doporučuje se provádět pouze hloubku řezu 1 nebo 2 mm, když frézujete první povrch, přičemž je třeba brát v úvahu velikost a výšku obrobku. Hlubší řez se může provést na druhém povrchu, poněvadž první povrch, který byl obroben, nyní zajišťuje vysokou upínací sílu.  

 8. Vždy před instalací magnet přebruste k rovnosti desky stroje.        

Mějte na paměti, že maximální upínací kapacita se dosahuje na měkké oceli s obrobenou kontaktní plochou. Nástrojové oceli, obzvláště v kaleném stavu, jsou méně magnetické, tak je tomu i u litiny.

Záruka platí 12 měsíců od data předání.

Několik pokynů pro práci s upínači FERROMAX 

Upínače WALKER MAGNETICS  POWERMILL

Upínače POWERMILLjsou elektropermanentní magnetické upínače. Elektropermanentní upínače jsou elektricky ovládané permanentní magnetické upínače. Magnetická energie se dodává permanentními magnety, tedy je nezávislá od vnějšího zdroje energie, ale namísto ručního ovládání jsou tyto upínače ovládány elektricky. Není zde žádný mechanizmus, uvnitř těchto upínačů nejsou žádné pohyblivé části. Speciální řídící jednotky zajišťují ochranu před krátkým nárazem proudu, způsobujícím magnetizování nebo odmagnetizování permanentních magnetů uvnitř upínače. Jakmile je jednou upínač zmagnetizován, nepotřebuje žádný další proud a je odpojen od zdroje energie. Zůstane zmagnetizován pro neomezené časové období, pokud není odmagnetizován, a to opět nárazem proudu.

Výhody:

- bezpečnost, výpadek proudu nemá žádný vliv na stav upínače
- robustní konstrukce, má pevnou strukturu bez pohyblivých částí
- snadný provoz, dálkovým ovladačem, a to i více upínačů, pokud je potřebné
- je možno získat proměnlivou upínací sílu
- ekonomický, prakticky zde není žádná spotřeba energie, žádné mechanické
  opotřebení

Model POWERMILLje konstruován pro vysoce výkonné frézovací operace na různých druzích frézek. Pro tento účel je konstrukce velmi pevná, schopná čelit nárazům a úhozům při nakládání těžkých obrobků, poněvadž krátká a dlouhá strana jsou opatřeny pevným stop vedením. Kabel má kovovou ochranu proti horkým třískám.

Přirozeně, tento upínač je vodotěsný, aby umožnil použití chladící kapaliny.

Pólová rozteč a dělení pólů

Upínač má příčné póly se vzdáleností pólů 37 mm dělenou na 25 mm oceli a 12 mm mosazi. Dílce s rozměry nejméně 80x80x15 mm dosahují maximální upínací sílu.

Magnetické pole

Díky vyrovnanému magnetickému systému má tento upínač řízenou hloubku pole bez rozptylových magnetických polí, které jsou odpovědné pro zmagnetizování řezného nástroje.

Magnetická síla

Magnetická síla je zpravidla 12 daN/cm2. Mějte však na paměti faktory, které ovlivňují upínací sílu. Vytvářené magnetické pole je dále schopné proniknout do hlavních vzduchových mezer, tedy zajišťuje dobrý výkon v případě, že kvalita povrchu obrobku je špatná, nebo že je obrobek házivý.

Ovládací jednotka

Náš model ovládací jednotky BFR poskytuje požadované nárazy proudu pro zmagnetizování a odmagnetizování těchto upínačů. Dodává se jako příslušenství s dálkovým ovladačem. Vstupní napětí je za normálních okolností 380 VAC. Jiná vstupní napětí jako je 220, 415 nebo 440 VAC jsou k dispozici na vyžádání.

Pro určení kapacity ovládací jednotky používejte následující pravidlo:
Na každých 7 dm2 povrchu upínače se vyžaduje 1000 MF.

Upínače WALKER MAGNETICS  TURBOMILL

Upínače TURBOMILL jsou elektropermanentní magnetické upínače jako upínače POWERMILLpopisované v předchozím odstavci. Jsou speciálně konstruované pro upínání obrobků ve zdvižené poloze za účelem provádění tvarového a kopírovacího frézování, vrtacích a vyvrtávacích operací. Tyto upínače mají opět velmi tuhou konstrukci, která umožňuje i nejobtížnější obrábění.

Pólová rozteč a dělení pólů

Upínač má příčné póly se vzdáleností pólů 56 mm dělenou na 40 mm oceli a 16 mm mosazi. Dílce s rozměry nejméně 100x100x25 mm dosahují maximální upínací sílu. Typické je však to, že tento upínač je konstruován pro použití pólových nástavců za účelem zdvižení obrobku. K tomuto účelu může být povrch pólů opatřen otvory se závity pro upevnění pólových nástavců.

Magnetické pole

Díky vyrovnanému magnetickému systému má tento upínač řízenou hloubku pole bez rozptylových magnetických polí, které jsou odpovědné za zmagnetizování řezného nástroje.

Magnetická síla

Magnetická síla je zpravidla rovněž 12 daN/cm2. Mějte však na paměti faktory, které ovlivňují upínací sílu. Díky větší vzdálenosti pólů je magnetické pole upínače TURBOMILL lépe schopné proniknout do hlavních vzduchových mezer než pole upínače POWERMILL. Upínač TURBOMILL tedy nabízí vyšší upínací sílu na obrobcích se špatnou kvalitou povrchu obrobku,  nebo v případech, že je obrobek házivý.

Pólové nástavce

V závislosti na charakteru obrobku může být tento upínač vybaven pevnými anebo seříditelnými pólovými nástavci. Jestliže má obrobek rovnost v rámci 1 mm a nevyžaduje se absolutní rovnost, pevné pólové nástavce jsou vše, co se požaduje. Zdvižená poloha obrobku umožňuje přístup k pěti stranám v jednom seřízení ! Kromě tohoto se může provádět vrtání přes otvory.

Jestliže je obrobek házivý, zkroucený nebo prohnutý, použití seříditelných pólových nástavců značně zjednodušuje seřízení. Pro umístění obrobku se použijí 2 nebo 3 pevné pólové nástavce, které jsou umístěné na příslušných místech upínače. Zbývající část obrobku se podepře seříditelnými pólovými nástavci, které se přizpůsobí automaticky tvaru obrobku, jakmile se zapne magnetická energie. To eliminuje spotřebu času při vyrovnávání obrobku. Dále automatické seřízení výšky pólových nástavců zajišťuje upnutí obrobku bez pokroucení a umožňuje dosažení perfektně rovného povrchu po dokončení první plochy.

Výše uvedené je pravdou, když materiál je žíhaný nebo válcovaný zatepla s velmi malým zbytkovým pnutím. Materiál válcovaný zastudena se bude vždy deformovat, když obrábíme jednu plochu, a obsluha musí dávat pozor, aby odstranila stejné množství materiálu z obou ploch.

Na další straně je popis pro dosažení dobré rovnosti s dílci bez pnutí.

Ovládací jednotka

Náš model ovládací jednotky BFR poskytuje požadované nárazy proudu pro zmagnetizování a odmagnetizování těchto upínačů. Dodává se jako příslušenství dálkové ovládání. Vstupní napětí je za normálních okolností 380 VAC. Jiná vstupní napětí jako je 220, 415 nebo 440 VAC jsou k dispozici na vyžádání.

Na každých 7 dm2 povrchu upínače se vyžaduje kapacita ovládací jednotky 1000 MF.

Čtyři snadné kroky k dosažení rovinosti za použití pohyblivých pólových nástavců

S tepelně zpracovaným materiálem nebude obtížné dosáhnout dobrou rovinost, jsou zde však určité hranice.

Poloha pevných pólových nástavců je dosti důležitá. Musí poskytovat přiměřenou oporu obrobku na jedné straně a umožňovat obrobku aby se sám „usadil“ na straně druhé. Prostorové rozmístění pevných pólových nástavců by mělo záviset na velikosti obrobku. Musí být umístěny tak, aby teoreticky řečeno „flexibilní“ obrobek byl přibližně plochý pouze díky své vlastní váze.
 
 

 

 

 Větší a těžší obrobky se mohou nejlépe podepřít pomocí 3 párů pevných pólových nástavců. Viz náčrtek. Přirozeně pevné bloky musí být všechny přesně ve stejné úrovni. Pokud je potřeba, znovu obrobte krycí desku, abyste získali perfektní základní rovinu.

Narážky na boku a na konci by měly skutečně sloužit pouze jako narážky pro horizontální síly a nikoliv jako podpora pro váhu obrobku, poněvadž by to narušilo "usazení“ obrobku.
U tepelně zpracovaného materiálu nečiní velký rozdíl, na které straně materiálu začnete obrábět. Pro provedení první obráběcí operace je vždy nejlepší upnout neobrobené zahnuté obrobky s jejich konci směřujícími nahoru.

1. Polohujte obrobek s veškerou péčí. Obrábějte tak, abyste odstranili přibližně polovinu celkového materiálu, který má být odstraněn. Odmagnetizujte a zkontrolujte rovinnost.

2. Znovu zmagnetizujte a proveďte konečné obrábění pro dosažení dobré rovinnosti.

3. Otočte obrobek. Obrobte druhou plochu, odstraňujte trošku méně materiálu než je zbývající část tloušťky, která má být odstraněna.

4. Znovu zkontrolujte rovinost a proveďte konečné obrábění.

Výše uvedená operace si vyžaduje určitou zručnost a zkušenost obsluhy, ale je to podle našeho názoru nejlepší způsob, jak získat dobrou rovinnost.
 
 
 Magnetické upínače pro soustružnické operace          

Pro soustružnické operace se vyžadují magnetické upínače s řízenou hloubkou pole, aby se tak při soustružení zajistilo dobré odstraňování třísek.

1. Permanentní magnetické upínače

FERROSTAR s radiálními póly

Uspořádání radiálních pólů je výslovně vhodná pro upínání kroužků a zajišťuje stejnoměrné upnutí po celém průměru kruhu. Umožňuje rovněž otvor ve středu, který může sloužit jako přívod chladící kapaliny nebo prostor pro nástroj. Je možné dodat speciální provedení s T-drážkami nebo s drážkami tvaru V pro umístění pólových nástavců. Může se dosahovat proměnlivé upínací síly a to tím, že se posouvá ovládací klíč o méně než 180 stupňů. Toto je obzvláště užitečné, když se součást středí. Další podrobnosti viz prospekt.         

FERROMAX s paralelními póly

Pólová rozteč se mění s průměrem upínače. Upínač FERROMAX nabízí velmi dobrou upínací sílu na dílcích kotoučového typu a je rovněž vhodný pro použití na soustruzích. Střed krycí desky se může použít při vrtání vodícího otvoru nebo otvoru se závitem pro upnutí středících zařízení. Ohledně podrobností viz prospekt.

NEOSTAR s radiálním pólováním. speciálně  konstruován a vycentrován pro rychlootáčkové obrábění

Všechny kruhové upínače se mají namontovat na stroj pomocí speciální příruby s otvory pro šroub a středícího výstupku. Roztečná kružnice otvorů pro šrouby jakož i průměr a výška výstupku je uvedena v prospektech.

2. Elektromagnetické upínače

Tyto upínače se nedoporučují pro soustružnické operace z důvodu bezpečnosti a také kvůli jejich obvykle vysokému magnetickému poli.

3. Elektropermanentní magnetické upínače

 

 

 

 

 

EP.ERC s radiálními póly pro upínání samostatných součástí kruhových tvarů. Krycí deska může být opatřena T-drážkami nebo drážkami ve tvaru V pro umístění pólových nástavců, za účelem zvednutí součásti nad povrch upínače a umožnění prostoru pro nástroj. Speciální zesílené verze pro „tvrdé“ soustružení jsou k dispozici na vyžádání. Tyto upínače mohou být ovládány naší ovládací jednotkou model GUP.

Přívod proudu ke kruhovému magnetickému upínači se provádí pomocí sběracích kroužků a uhlíkových kartáčů. Aby bylo možno určit správný druh uspořádání sběracích kroužků, musíme být informováni o upínací desce stroje a vřetenu upínací desky.

směrnice pro zvolení správného typu upínače

V předchozích odstavcích byly projednány 3 typy a mnoho modelů magnetických upínačů. Na první pohled velký počet modelů Vás může zmást a může způsobit, že budete chtít vědět, jak zvolit správný model. To nemusí být velmi obtížné, jestliže budete mít na paměti následující:

Nejdříve ze všeho zvažte důkladně použití.

Velikosti obrobku a obzvláště nejmenší obrobek určuje pólová rozteč upínače. Všeobecně řečeno:

- malé nebo tenké obrobky:    těsná pólová rozteč

- velké nebo silné obrobky:    větší pólová rozteč

Charakter práce může určovat typ upínače. Jestliže se vyžaduje velmi vysoká přesnost, nejlepší volbou je elektropermanentní upínač.

Nakonec velikost stroje často určuje, zda máme použít mechanicky ovládaný upínač nebo elektricky ovládaný upínač. Pro malé stroje do velikosti upínací desky 600 x 200 mm je v mnoha případech permanentní upínač nejekonomičtější a nejpraktičtější volbou.

Když bereme v úvahu výše uvedené zvážení, volba je často docela zřejmá, poněvadž každý typ upínače má své specifické vlastnosti. V případě, že volba není tak zřejmá, specialista společnosti WALKER MAGNETICS  Vám na základě Vašich informací rád doporučí nejlepší typ upínače.

 

Menu

Rychlý kontakt

Techlan Chudoba s.r.o.
mob.: 602 778 044
tel.: 585 751 940-1
techlan@techlan.cz

Dolní novosadská 257/69
Olomouc
779 00

Fulltextové vyhledávání

Žádné aktuality nejsou k dispozici.